Kerkdiensten vanuit de kerk in Holysloot

Kerkdienst 17 januari 2021

Orde van dienst 17 jan 2020

Voorganger: ds. Gerdien Neels
Ouderling: Gerard Bechger
Muziek: Niek Hartog

Openingslied ‘Ik zing voor God mijn morgenlied’, Iona  

Ik zing voor God mijn morgenlied
in eerbied en ontzag,
want dwars door diepe duisternis
schept Hij een nieuwe dag.
Ik zing voor God mijn morgenlied,
want in de dageraad
verrees de Heer en won voorgoed
het leven metterdaad
Ik zing voor God mijn morgenlied,
Zijn adem voedt mijn stem,
verleidt mij niet tot eigen roem.
Daarom zing ik voor Hem.
Ik zing voor God mijn morgenlied.
Alleen mijn zingen kan
Hem dienen die er altijd is
voor kind, voor vrouw en man.


Welkom en mededelingen

Kaars en stilte

Groet en bemoediging

Gebed

Psalm 96a

Kinderkaars

Gebed van de zondag

Lezing: Johannes 2:1-11

Verkondiging

Lied 791: 1, 2, 5 en 6

Gebeden, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Lied 414

Zegen

Muziek ‘Voluntary’, van Teke Bijlsma

Kerkdienst 3 jan. 2021

Orde van dienst 3 jan. 2020

Voorganger: ds. Gerdien Neels
Ouderling: Ben Spelt
Organist: Janet Antheunisse

Muziek  ‘Komt allen tezamen’

Welkom en mededelingen

Kaars en stilte

Bemoediging en groet

Lied 480

Gebed

Toelichting op de dienst

Lezing: Mattheus 2:1-12

Verkondiging

Muziek ‘Nu zijt wellekome’

Gebeden, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Lied 484

Zegen

Muziek ‘Ere zij God’

Oudejaars Kerkdienst 2020

Muziek (Saskia Mees)

Welkom, aansteken van de kaars (Everdien)

Gebed

Muziek (Saskia Mees)

Lezing Psalm 103 (Everdien)

Overdenking

Taize, Bless the Lord my soul ( Saskia Mees)

Avondgebed van Luther

Zegenbede

Muziek (Saskia Mees)

Kerstdienst 2020

Orde van dienst Kerstmorgen 2020

Voorganger: ds. Gerdien Neels
Ouderling: Gerard Bechger
Muziek: Anje Rietberg (orgel) en Mirjam Rietberg (harp)

Muziek vooraf:  Uit de Messiah van G.F.Handel :  He shall feed His flock

Vertaling :

Hij zal Zijn kudde weiden als een herder en Hij zal de lammeren met Zijn arm bijeenzoeken en

hen aan Zijn borst drukken. Hij zal extra zorgzaam zijn voor schapen die jongeren hebben.

Daarna de bekende tekst uit Mattheus 11 : 28-30..

Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijn en Ik  zal u rust geven. Neemt Mijn juk op en

leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart  en gij zult rust vinden voor uw zielen.  

Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Groet en mededelingen

Stilte en kaars

Muziek: de Engelse carol : All through the night..

Vertaling : Slaap mijn Kind, en Vrede zal bij u wonen. God zal Zijn beschermengelen  zenden ,

door de nacht… etc.

Votum en groet

Gebed

Kinderlied 504

Lezing: Lukas 2

Verkondiging

Muziek: Once in Royal David’s City, gezang 498

Gebeden

Slotlied: Midden in de winternacht

Zegen

Slotstuk: 481 Hoor de eng’len zingen d’eer